موسسین شرکت
دکتر مازیار محیطی اصلی – مدیر عامل و مدیر تحقیق و توسعه
دکترای تخصصی تغذیه طیور
h-indexدکتر مسعود شیرعلی – رئیس هیأت مدیره
دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد
h-index